คำแถลงเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไข

รายละเอียดนโยบายของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด บริษัท แคสแมท จำกัด, บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า กรุณาอ่านและ/หรือทำความเข้าใจในเงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ก่อนกดปุ่ม “ยอมรับ”

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท แคสแมท จำกัด, บริษัท ทีเจเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด (ต่อไปในที่นี้รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึงชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ ข้อมูลของลักษณะที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดบัญชีธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ E-mail Address ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลชีวภาพ เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรส ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะ และการประกันภัย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ และ/หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์และ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ขอเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งเพื่อการปรับปรุง พัฒนา และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับบริษัท และเพื่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การส่งบริการแจ้งเตือน การตอบกลับเมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าของข้อมูล สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน สถานะการสมรส เป็นต้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเข้าทำสัญญาตามความจำเป็นเท่านั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้อย่างระมัดระวัง และใช้มาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ในการดำเนินการปฏิบัติ ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

สำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องเรียน หรือระงับข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อบริษัทฯ ต้องได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลที่ขอจัดเก็บ

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบรายละเอียด หรือให้ความยินยอมก่อนในเว็บไชต์การขายประกันภัยประเภทต่าง ๆ (แล้วแต่กรณี) ตามแบบวิธีการของบริษัท และตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวม ใช้และ เปิดเผยข้อมูล

เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ได้รับความยินยอม หรือได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยชอบด้วยกฎหมาย หลังจากนั้นบริษัทจะทำลายข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่ได้มาตรฐาน เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลนั้น ๆ ไว้ต่อไป หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบริษัทฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเฉพาะกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน รวมถึงองค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกซึ่งรวมถึงตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการภายนอก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและป้องกันมิให้เกิดการสูญหาย การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ การดัดแปลง หรือการเปิดเผยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับข้อมูลในต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอม หรือที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ทําได้เท่านั้น

สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่าน ไว้ในหนังสือฉบับนี้

  • 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ และสิทธิในการได้รับแจ้งในกรณีที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  • 2. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่าน รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความ ยินยอม
  • 3. สิทธิการขอให้บริษัทฯ ส่งข้อมูลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
  • 4. สิทธิการขอคัดค้าน การเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เคยอนุญาตไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เจ้าของข้อมูลมี สิทธิขอคัดค้านภายหลังได้
  • 5. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
  • 6. สิทธิขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  • 7. สิทธิการขอระงับใช้ข้อมูล เพื่อไม่ให้บริษัทฯ นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีสิทธิประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทและท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายอื่น

สิทธิเพื่อการถอนความยินยอม

ท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทฯ ตามสถานที่และวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งให้ท่านทราบไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ ที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ดังนี้https://www.tqm.co.th/ หรือทางอีเมล : dpo@tqm.co.th

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ การ บริการต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน

การขอความยินยอมเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวม ใช้ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน

การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอทราบคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้ มั่นใจว่าท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลของตนได้โดยมิต้องขอความยินยอมจากบุคคลใด และมิได้เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ เกินสิบปี หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในกรณีถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี บริษัทฯ ได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำ การแทนผู้เยาว์หรือเป็นคนไร้ความสามารถ บริษัทฯ ได้ขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคน เสมือนไร้ความสามารถ บริษัทฯ ได้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถแล้ว

CS-MK-011164-006